AC DC 电子负载

4312 模組化直流電子負載 (up to 120V / 150A)

模块化直流电子负载 4350

4350 模組化直流電子負載(up to 500V / 120A)

交流电子负载 4600

4600 交流電子負載

电子负载 4700

4700 大電流直流電子負載

高压直流电子负载 4760

4760 高壓直流電子負載