AC DC 电子负载

9430 能量回饋型四象限交流電子負載

4760 高壓直流電子負載

4600 交流電子負載

4350 模組化直流電子負載(up to 500V / 120A)

4312 模組化直流電子負載 (up to 120V / 150A)

4700 大電流直流電子負載

电子负载 4700

高压直流电子负载 4760

交流电子负载 4600